Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas

Įgyvendintas projektas „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-068

logoVilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendino projektą „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“. Projekto trukmė – 2 metai. Projekto tikslas – atnaujinti tris – Socialinės pedagogikos, Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir Pradinio ugdymo pedagogikos – studijų programas.

Įgyvendinant projektą numatyta įvykdyti šias veiklas:

  • Dėstytojų stažuotės Lenkijos ir Latvijos aukštosiose mokyklose;
  • Studijų dalykų aprašų atnaujinimo;
  • Metodinės medžiagos rengimo ir mokslinės literatūros įsigijimo;
  • Atnaujintų programų modulių ir metodinės medžiagos vertimo į anglų kalbą;
  • Programų ekspertinio vertinimo;
  • Programų įgyvendinimo.

Šiuo metu jau įvykdytos šios veiklos.

Suorganizuotos trys dėstytojų stažuotės. Pirmoji stažuotė suorganizuota 2012 m. birželio 11–15 d. į Lenkijos Katovicų generolo J. Zientkos aukštąją vadybos mokyklą, antroji ir trečioji – į Latvijos Rezeknes Augstskola. Pastarojoje ugdymo įstaigoje projekto dalyviai stažavosi 2012 m. rugsėjo 24–28 d. ir spalio 22–26 d. Stažuočių tikslas – susipažinti su tarpdisciplininio mokymo praktika ir perimti probleminio mokymosi patirtį.

Baigta įgyvendinti ir antroji numatyta veikla, t. y. atnaujinti studijų dalykų aprašai. Studijų programų atnaujinimo esmė – šiuolaikinių mokymosi metodų integracija į studijų programas, pusę ar daugiau nei pusę dalyko temų dėstant taikant probleminio mokymosi metodą. Taikant Probleminio mokymosi metodiką studijų proceso metu galima įgyvendinti visus šiuolaikinės didaktikos principus, nes ši grupinio mokymosi strategija apima daug naujas žinias konstruojančių veiksmų: problemos įvardijimą, struktūravimą, tikslo išsikėlimą, informacijos paiešką, atranką, problemos sprendimo strategijų kūrimą, sprendimo priėmimą ir monitoringą.

Vykdant projektą „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“ įgyvendinta ir trečioji veikla: parengta metodinė medžiaga, t. y. parengta 12 elektroninių mokymosi knygų (kiekvienai studijų programai po keturias), iš kurių studentai tam tikrus dalykus mokysis pagal probleminio mokymosi metodiką, nes probleminis mokymasis tobulina kognityvinius ir meta-kognityvinius, komunikacinius, informacijos paieškos ir kritinio mąstymo gebėjimus. Įgyvendinant šią veiklą buvo įsigyta ir 510 vienetų mokslinių knygų kaip papildomos metodinės literatūros studijų programų dalykams (moduliams) išdėstyti. Literatūra tiesiogiai susijusi su atnaujinamų dalykų turiniu, jų dėstymo metodika, kitaip tariant, yra būtina dalykų (modulių) turiniui perteikti.

2013 m. balandžio mėn. vykdoma ir ketvirtoji veikla – programų ekspertinio vertinimo.

Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendinus projektą didės pedagoginių studijų patrauklumas ir tarptautiškumo lygis, jos bus populiarios tiek tarp lietuvių, tiek tarp užsienio studentų, nes pastariesiems bus sudarytos sąlygos studijuoti pagal pedagoginės krypties studijų programas Vilniaus kolegijoje.

Projekto renginiai
Rezeknės Augustskola svečiai fakultete
Fakultete viešėjo ekspertų grupė iš Rezeknės
Baigiamoji projekto konferencija