Studijų programos

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas organizuoja šias pirmosios pakopos profesinio bakalauro studijų programas:

 • Lietuvių gestų kalbos vertimas;
 • Vaikystės pedagogika;
 • Pradinio ugdymo pedagogika;
 • Socialinis darbas.

Studijų formos

Studijos yra nuolatinės, nuolatinės sesijinės ir ištęstinės, jos skiriasi intensyvumu ir metine studijų apimtimi. Studijos ištęstine forma yra ne tokios intensyvios ir sudaro galimybę dalį laiko skirti darbui ar kitoms studento reikmėms.

Studijų programa, jos sandara

Studentai aukštojoje mokykloje studijuoja pagal studijų programas. Studijų programa – tai nuosekliai semestrais išdėstyti privalomieji reikalavimai, nustatantys kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles.

Studijų programą sudaro trys tikslinės dalys:

 • bendrųjų koleginių studijų dalykų grupė, apimanti pasaulėžiūros ir bendros erudicijos aukštojo lavinimo dalykus, kurie nėra tiesiogiai susiję su reglamentuojamos krypties studijų turiniu;
 • pagrindinių studijų krypties dalykų grupė, apimanti teorinius ir profesinius dalykus, privalomus visoms tos krypties studijų programoms, ir teikianti žinias bei gebėjimus, būtinus tos krypties aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti. Į šią dalį įeina ir profesinės veiklos praktikos bei baigiamieji darbai, taip pat studijų programos specializacijų dalykai. Ši dalis kiekvienoje studijų programoje sudaro studijų branduolį;
 • laisvai pasirenkamųjų dalykų grupė, apimanti studento laisvai pasirenkamus, nebūtinai tos pačios studijų krypties dalykus.

Fakultete studijas organizuoja studijų skyriai:

 • Studijų skyrius (vedėja Renata Kondratavičienė)
 • Praktikų organizavimo skyrius (vedėja Rima Aleknavičiūtė – Stasiulė)

Bei dvi katedros:

 • Edukologijos katedra (vedėja Lina Pečiulienė)
 • Socialinės gerovės katedra (vedėja Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė)

Pagrindinės Pedagogikos fakulteto veiklos kryptys:

 • specialistų rengimo kokybės užtikrinimas;
 • ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas;
 • dalyvavimas projektinėje, mokslo taikomoje veikloje;
 • informacinių technologijų taikymo plėtojimas.