Lietuvių gestų kalbos vertimas

Mėgstančius bendrauti, kūrybingus, drąsius ir ieškančius įdomios specialybės absolventus kviečiame studijuoti lietuvių gestų kalbos vertimą (6531NX007).

Studijuodami išmoksite:

 • pasirinkti vertimo būdą pagal situaciją;
 • versti tekstus iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą ir atvirkščiai;
 • atpažinti ir įvertinti lietuvių kalbos ir lietuvių gestų kalbos skirtumus;
 • išmanyti klausos sutrikimų įtaką asmenybės raidai ir kt.

Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos tikslas – parengti lietuvių gestų kalbos vertėjus, išmanančius vertimo teoriją ir praktiką, suvokiančius vertėjo paskirtį, misiją ir vertybines nuostatas.

Baigusiems lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programą suteikiamas lietuvių gestų kalbos profesinio bakalauro diplomas.

Studijuosi šiuos modulius:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Antropologija arba Sociologija;
 • Informacinės komunikacinės technologijos;
 • Ritmika ir plastika;
 • Darbo teisė ir civilinė sauga;
 • Tiriamojo projektinio darbo pagrindai arba Mokslinio darbo pagrindai;

Studijų krypties dalykai:

 • Profesinė etika;
 • Įvadas į kurčiųjų bendruomenę;
 • Kalbos kultūra ir stilistika;
 • Teksto logika;
 • Kurčiųjų kultūra;
 • Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų);
 • Bendravimo psichologija;
 • Komunikacija;
 • Teksto supratimas ir raiška;
 • Lietuvių gestų kalba;
 • Kalbotyra ir gestotyra;
 • Teksto vertimas;
 • Vertimas žodžiu.

Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos studentams siūlomi įvairūs laisvai pasirenkamieji dalykai: Bendroji kūno kultūra, Užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių), Reflektyvioji pedagogika, Konfliktų valdymas, Viešasis kalbėjimas, Kultūrinė įvairovė, IKT vertimui, Mediacijos pagrindai, Projektų rengimas ir įgyvendinimas, Komunikacijos pagrindai, Šokio studija.

Praktika:

Kurčiųjų bendruomenės pažinimo praktika – studentai susipažins su kurčiųjų bendruomene stebėdami ir analizuodami gestų kalbos vertėjų darbą gestų kalbos vertėjų centruose, ugdymo įstaigose, kurčiųjų draugijoje.

Mokomoji praktika – skirta stebėti ir analizuoti gestų kalbos vertėjo darbo specifiką.

Profesinės veiklos praktika – studentas vertėjaus įvairiose situacijose, bendraus su skirtingo amžiaus klientais.

Studijos ir praktika užsienyje:

Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti Europos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio šalyse.

Karjera:

Absolventai galės dirbti lietuvių gestų kalbos vertėjais gestų kalbos vertėjų centruose, Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaigose ir organizacijose, mokymo įstaigose ir kt.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;