Veikla

Edukologijos katedra įkurta 2013 m. rugsėjo mėnesį sujungus Pedagogikos – psichologijos ir Ugdymo technologijų katedras.

Mūsų dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, publikuoja straipsnius mokslo leidiniuose, priklauso įvairioms asociacijoms, tokioms kaip Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga, Pasaulinė vaikų ugdymo asociacija OMEP, Lietuvos socialinių mokslų forumas ir NVO „Romų integracijos namai“. Visa tai padeda tobulinti katedros teikiamų studijų kokybę ir kelti dėstytojų kvalifikaciją.

Katedros kuruojamos aukštojo mokslo koleginių studijų programos:

 • Pradinio ugdymo pedagogika, valstybinis kodas 6531MX002.
 • Vaikystės pedagogika, valstybinis kodas 6531MX006.

Pagrindiniai tikslai ir veiklos sritys:

 • laiduoti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos ir socialinės pedagogikos studijų programų kokybę;
 • skleisti katedros taikomosios mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias;
 • ugdyti būsimųjų ikimokyklinio ugdymo pedagogų, pradinio ugdymo mokytojų ir socialinių pedagogų profesinius bei bendruosius gebėjimus;
 • tobulinti studijų kokybę, teikiant siūlymus dėl ikimokyklinio ugdymo pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos bei socialinės pedagogikos studijų planų ir programų koregavimo;
 • vykdyti studentų adaptacinę programą;
 • organizuoti seminarus, konkursus, konferencijas dėstytojams ir studentams;
 • dalyvauti ES mainų, stažuočių programose.
 • organizuoti baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą;
 • nagrinėti praktinio mokymo, baigiamųjų darbų kokybės gerinimo, studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo klausimus;
 • planuoti dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kvalifikacijos tobulinimą;
 • rengti mokomąją metodinę medžiagą;
 • bendradarbiauti su mokymo ir mokslo įstaigomis, vykdant taikomuosius tyrimus, rengiant studijų metodinę medžiagą, socialiniais partneriais ir kitomis institucijomis, teikti Kolegijos vadovybei projektus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo.