Socialinis darbas

SOCIALINIS DARBAS (6531JX007)

Nori padėti asmenims, socialinėms grupėms, bendruomenėms veikti socialinėje aplinkoje siekdamas jų gerovės ir žmogaus teisių užtikrinimo, turi polinkį vertinti įvairias socialines situacijas, planuoti ir teikti įvairias socialines paslaugas? Studijuok socialinį darbą!

 

Studijuodami išmoksite:

 • taikyti socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijų pagrindus socialinio darbo praktikoje;
 • analizuoti klientų socialines problemas, jų atsiradimo priežastis, parinkti įvairius tyrimo metodus;
 • rengti pagalbos klientui teikimo planus, projektus, organizuoti jam reikalingas paslaugas ir vertinti socialinių paslaugų kokybę;
 • spręsti konkrečias kliento socialines problemas;
 • įgalinti klientą problemas spręsti savarankiškai;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su klientu, įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialines paslaugas ir siekdamas įgalinti asmenis, šeimas, bendruomenes;
 • vadovautis praktinėje veikloje socialinio teisingumo principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika;
 • savarankiškai priimti sprendimus, rinkti ir sisteminti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.

 

Socialinio darbo studijų programos tikslas – parengti socialinius darbuotojus, kurių veikla grindžiama žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų bei patirties visuma, leidžiančia susiformuoti svarbiausioms socialinio darbuotojo socialinėms ir asmenybinėms kompetencijoms (socialinių problemų diagnozavimo ir informavimo, socialinės paramos organizavimo bei pokyčių vadybos, tarpasmeninių santykių formavimo ir komunikavimo, tarpininkavimo ir konsultavimo, refleksijos ir supervizijos, profesinės veiklos tobulinimo ir tinkamo atstovavimo socialinio darbo profesijai), gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę.

 

Baigusiems socialinio darbo studijų programą suteikiamas socialinio darbo profesinio bakalauro diplomas.

 

Studijuosi šiuos modulius:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Specialybės kalba,
 • Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų),
 • Socialinio darbo teisės pagrindai,
 • Filosofija,
 • Civilinė ir darbo sauga.

Studijų krypties dalykai:

 • Studijų įvadas ir profesinė etika,
 • Socialinio darbo teoriniai pagrindai,
 • Bendroji ir raidos psichologija,
 • Socialinė politika ir apsauga,
 • Informacinių technologijų taikymas socialiniame darbe,
 • Socialinė psichologija,
 • Konsultavimas socialiniame darbe,
 • Socialinis darbas su specialiųjų poreikių asmenimis,
 • Lietuvių gestų kalbos pagrindai,
 • Sociologija,
 • Socialinis darbas su asmeniu,
 • Žmogaus ir vaiko teisės,
 • Kultūrinė įvairovė socialiniame darbe,
 • Socialinis ugdymas,
 • Socialinis darbas su grupėmis,
 • Socialinis darbas su šeima,
 • Socialinių tyrimų metodologija,
 • Ekonomikos ir verslumo pagrindai,
 • Socialinių projektų/programų rengimas ir administravimas,
 • Socialinė reabilitacija ir integracija,
 • Mediacijos įvadas,
 • Socialinis darbas ir savanorystė bendruomenėje,
 • Vadyba ir lyderystė.

 

Studentų alternatyviai pasirenkami moduliai:

Darbas su kurčiųjų bendruomene:

 • Kurčiųjų bendruomenė,
 • Lietuvių gestų kalba,
 • Socialinis darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis,
 • Specializacijos praktika.

Darbas su pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonėmis:

 • Gerontologija,
 • Socialinė globa ir pagalba,
 • Socialinis darbas su paliatyvinės priežiūros pacientais,
 • Specializacijos praktika.

Socialinis darbas bausmių vykdymo sistemoje:

 • Teisės psichologija
 • Socialinė atskirtis nuteistųjų grupėje
 • Teisė (bausmių vykdymo teisė)
 • Specializacijos praktika

Socialinis darbas su jaunimu

 • Prevencinė pedagogika
 • Socialinio darbo su jaunimu sociokultūrinis kontekstas
 • Socialinio darbo su jaunimu pagrindai
 • Specializacijos praktik

Socialinio darbo studijų programos studentams siūlomi įvairūs laisvai pasirenkamieji dalykai.

 

Supervizuojamosios praktikos – Pažintinė socialinio darbo praktika, Socialinio darbuotojo asistento praktika,  Socialinio darbo praktika globojant mentoriui, Baigiamoji savarankiško socialinio darbo praktika.

 

Studijos ir praktika užsienyje:

Socialinio darbo studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti Europos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio šalyse.

 

Karjera:

Absolventai galės dirbti socialiniu darbuotoju valstybinėse ir privačiose socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijose – socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnyboje, vaikų, žmonių su negalia, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, pensionatuose, šeimos namuose, vaikų globos namuose, socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose ar bendruomenėse ir kt., dirbti pagal pasirinktąją specializaciją.

 

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • nuolatinės sesijinės studijos – 3 metai.