Pradinio ugdymo pedagogika

Kviečiame šią programą (6531MX002) rinktis visus, ieškančius kokybiškų ir šiuolaikiškų pedagoginių studijų, bei norinčius išmokti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai ugdyti jaunesniuosius mokyklinio amžiaus vaikus.

Studijuodami išmoksite:

 • Kurti saugią, palankią vaikų adaptacijai, visapusiškam ugdymuisi edukacinę aplinką;
 • atpažinti mokinio raidos dėsningumus, jo poreikius ir galimybes, modeliuoti ir kūrybiškai taikyti ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaiką;
 • pažinti, vertinti, numatyti ir skatinti vaiko pažangą;
 • kvalifikuotai bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku ir jo šeima, kolegomis, kitais ugdymo proceso dalyviais.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingą pradinių klasių mokytoją, kuris, remdamasis naujausiomis mokslo žiniomis ir profesinės veiklos tyrimais, kokybiškai ir inovatyviai organizuos formalaus ir neformalaus jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių ugdymą(si), grįstą mokinio poreikiais ir bendrakultūrinėmis vertybėmis.

Baigusiems pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą suteikiamas pradinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro diplomas.

Studijuosi šiuos modulius:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Filosofija;
 • Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų;
 • Specialybės kalba;
 • Darbo ir civilinė sauga.

Pedagoginių studijų dalykai:

 • Edukologija ir pedagoginio tyrimo pagrindai;
 • Šiuolaikinio mokymo strategijos;
 • Ugdymo sistemos ir filosofija;
 • Bendroji ir socialinė psichologija;
 • Raidos ir pedagoginė psichologija;
 • Inkliuzinis vaiko ugdymas;
 • Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.

Pedagoginės specializacijos dalykai:

 • Vaiko tarpkultūrinis ugdymas/Vaiko socialinis ugdymas;
 • Etnokultūrinis vaiko ugdymas;
 • Vaiko sveikatos ugdymas;
 • Vaiko gerovės politika/Švietimo lyderystė;
 • IKT taikymas pradinėje mokykloje;
 • Ugdymo projektų vadyba/Neformalusis ugdymas;
 • Lietuvių kalbos didaktika;
 • Matematikos didaktika;
 • Pasaulio pažinimo didaktika;
 • Dailės ir technologijų didaktika;
 • Muzikos didaktika;
 • Kūno kultūros didaktika;
 • Etikos didaktika.

Studentų alternatyviai pasirenkami moduliai:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogika (I alternatyva):

 • Priešmokyklinio amžiaus vaiko pažinimas;
 • Priešmokyklinio amžiaus vaiko kompetencijos ir jų ugdymas;
 • Priešmokyklinio ugdymo(si) procesas ir vaiko pasiekimų vertinimas.

Inovatyvios technologijos pradiniame ugdyme (II alternatyva):

 • Informacinio raštingumo ugdymas;
 • Skaitmeninio raštingumo ugdymas;
 • Virtuali erdvė ir jos techninės priemonės.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams siūlomi įvairūs laisvai pasirenkamieji dalykai: Lietuvių kalba; Reflektyvioji pedagogika; Rankų darbo popieriaus menas; Iškalbos menas; Užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių) pradedantiesiems; Probleminio mokymosi metodika; Informacinės technologijos; Statistika; Vizualiniai menai; Verslumas pradiniame ugdyme; Logika;Šokio studija; Lietuvos kultūros istorija; Projektų rengimas ir įgyvendinimas; Inovatyvių technologijų taikymas; Vaiko kalba ir komunikacija; Ugdymas karjerai; Pilietiškumo ugdymas.

Praktika:

Stebėtojo praktika – pradinių klasių mokytojo veiklos stebėjimas, analizuojant ugdomojo proceso organizavimą, daugiakultūrę klasės aplinką; mokinių pažinimas ugdomosios veiklos ir laisvalaikio metu, klasės aplinkos funkcionalumo aptarimas.

Pedagogo asistento praktika – mokinių pažinimas, atpažįstant specialiuosius vaiko poreikius, ugdymo (si) proceso organizavimas, modeliuojant pamokas. Asistavimas mokytojui.

Pedagoginė praktika globojant mentoriui – ugdymo(si) tikslų, uždavinių bei turinio, naudojant IKT, numatymas, ugdytinių pažinimo būdų diferencijavimas, praktinių gebėjimų savarankiškai organizuojant ugdymo procesą įgijimas; pirmokų adaptacinio periodo stebėjimas ir analizė, aptariant ir interpretuojant mokytojo naudojamų metodų tinkamumą.

Savarankiška pedagoginė praktika – savarankiškas pamokų planavimas, vedimas, individualizuojant užduotis ir parengiant mokomąją medžiagą; mokinių pasiekimų vertinimas; neformaliojo ugdymo veiklų planavimas ir organizavimas.

Studijos ir praktika užsienyje:

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti Europos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio šalyse.

Karjera:

Absolventai galės dirbti visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose pradinių klasių mokytojais ar pedagogais pagal pasirinktą specializaciją.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • ištęstinės studijos – 4 metai.