Vaikystės pedagogika

Kviečiame šią specialybę studijuoti būsimus pedagogus, norinčius dirbti su vaikais, išmanyti tiek ikimokyklinio, tiek priešmokyklinio ugdymo ypatumus, ir gebėsiančius įgytas žinias panaudoti dirbant įvairiose vaikų ugdymo įstaigose (6531MX006).

Studijuodami išmoksite:

 • Atpažinti vaiko raidos ypatumus;
 • Kurti kiekvienam vaikui palankias ugdymosi sąlygas įvairiose aplinkose;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su vaiku, jo šeima, kitais ugdytojais;
 • Stebėti, tyrinėti, apmąstyti ir vertinti savo ir kitų patirtį.

Vaikystės pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kompetentingą šiuolaikinį pedagogą, išmanantį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specifiką.

Baigusiems vaikystės pedagogikos studijų programą suteikiamas ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras.

Studijuosi šiuos modulius:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Studijų įvadas;
 • Vaiko gerovės filosofija ir politika;
 • Tarpkultūrinis ugdymas;
 • Specialybės kalba;
 • Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų.

Pedagoginių studijų dalykai:

 • Lyginamoji vaikystės pedagogika;
 • Pedagogikos pagrindai;
 • Vaiko pažinimas;
 • Socialinė pedagogika;
 • Andragogikos ir familistikos pagrindai;
 • Tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai;
 • Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.

Pedagoginės specializacijos dalykai:

 • Vaiko sveikata;
 • Lauko pedagogika;
 • Inkliuzinis ugdymas;
 • Ugdymasis įvairiose aplinkose;
 • Vaiko (nuo gimimo iki 3 metų ) ugdymas;
 • Vaiko (nuo 3 iki 6 metų ) ugdymas;
 • Vaiko (nuo 6 iki 7 metų ) ugdymas;
 • Antrosios kalbos mokymo metodika;
 • Gestų kalba vaikams;
 • Pedagoginio proceso vadyba;
 • Ugdymo modeliavimas taikant IT.

Vaikystės pedagogikos studijų programos studentams siūlomi įvairūs laisvai pasirenkamieji dalykai: Lietuvių kalba; Bendravimo psichologija; Informacinės technologijos; Skaitmeniniai žaidimai ugdymo(si) procese; Komunikacijos pagrindai; Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų ugdymas; Ugdymas daugiakalbėje aplinkoje; Karjeros planavimas; Projektų rengimas ir įgyvendinimas; Užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) pradedantiesiems; Užsienio kalba pažengusiems (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų)

Praktika:

Pedagogo asistento praktika(1) – pirmoje pedagogo asistento praktikoje studentai įgis pirminį profesinį patyrimą stebėdami pedagogo veiklą ir bendraudami su vaikais, pedagogais ir kitais ugdymo proceso dalyviais.

Pedagogo asistento praktika (2) – praktikos metu aktyviai dalyvaus pedagoginėje sąveikoje su vaikais jų tėvais asistuodamas mentoriui.

Pedagoginė praktika globojant mentoriui – praktikos globojant mentoriui metu studentas įgis praktinių įgūdžių teikiant specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepalankioje aplinkoje augantiems vaikams teisinę apsaugą, mokysis integruoti, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo(si) procesą, atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius, gebėjimus, mokymosi stilių. Kartu su mentoriumi analizuos vaikų pasiekimų vertinimą. Studentai tobulins savo profesinės patirties, įgytos studijų metu, reflektavimo gebėjimą, vertins ir planuos įgytų profesinių kompetencijų tobulinimą.

Savarankiška pedagoginė praktika – savarankiškos pedagoginės praktikos metu dirbs kaip partneris kartu su mentoriumi: partneriškai derina darbo veiksmus, pasiūlo ugdymo(si) naujovių. Atlikę vaikų stebėjimus, modeliuos ugdymo(si) turinį, sudarys trumpalaikius ugdymo(si) planus, išbandys įvairias ugdymo metodikas, vertins jų veiksmingumą, gilins vaiko pasiekimų vertinimo įgūdžius. Plėtodamas bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją pristatys savo patirtį ugdymo įstaigos bendruomenei.

Studijos ir praktika užsienyje:

Vaikystės pedagogikos studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti Europos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio šalyse.

Karjera:

Absolventai galės dirbti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais privačiuose ir valstybiniuose vaikų lopšeliuose-darželiuose, darželiuose-mokyklose, kūdikių ir vaikų globos namuose, vaikų socialinės globos namuose, neformaliojo ugdymo centruose ir kt.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;
 • ištęstinės studijos – 4 metai.