Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia klasių vadovus, visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, pagalbos mokiniams specialistus dalyvauti tęstiniuose „Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtros“ mokymuose. Mokymus finansuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC)

Mokymų tikslas – plėtoti pedagogų pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas, siekiant efektyvinti mokyklos veiklą.

Mokymų programa:

  • Efektyvus mokinių konfliktų valdymas, taikant mediacijos metodą. Modulio vadovas PDF lektorius V.Šoblinskas (20 val.);
  • Fizinio raštingumo ugdymas sveikos gyvensenos pagrindu. Modulio vadovė PDF lektorė V.Gerasimovičienė (20 val.);
  • Lygių ugdymo (si) galimybių kūrimas multikultūriniame kontekste. Modulio vadovė profesorė I.Zaleskienė (20 val.);
  • Pagalba vaikui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų. Modulio vadovė PDF lektorė L. Narkevičienė (20val.);
  • Verslumo gebėjimų ugdymas. Modulio vadovė EF lektorė D. Prūsaitienė (20 val.);
  • Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas ugdymo(si) procese. Modulio vadovė PDF lektorė. R.Kondratavičienė (20 val.).

 

Numatomi rezultatai. Pedagogai įgis ir patobulins pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.

Dalyviai.

Renkamos dvi kursų dalyvių grupės; klasių vadovai (25 dalyviai) ir visų pakopų mokytojai, pagalbos mokiniams specialistai: socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojo padėjėjai ir kt. (25 dalyviai).

Kiekvienas kursų dalyvis įsipareigoja dalyvauti 120 ak.v. (6-iuose skirtinguose po 20 val. trunkančiuose moduliuose). Dalyviai gaus Vilniaus kolegijos kursų baigimo pažymėjimus

 

Mokymai vyks Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, derinant auditorinę ir e-mokymosi formas. Atsižvelgiant į dirbančiųjų pedagogų pageidavimus, numatoma mokymų pradžia 12.00.

Mokymų tvarkaraštis pridedamas.

Prašome registruotis iki 2017 spalio 23 d.

Į mokymus registuotis čia…

 

Iškilus klausimų, kreipkitės el. paštu: v.soblinskas@pdf.viko.lt, mob. tel.: +370 698 77935