Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas kviečia klasių vadovus, visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, pagalbos mokiniams specialistus dalyvauti tęstiniuose „Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtros“ mokymuose. Mokymus finansuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC)

Mokymų tikslas – plėtoti pedagogų pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas, siekiant efektyvinti mokyklos veiklą.

Mokymų programa:

  • Efektyvus mokinių konfliktų valdymas, taikant mediacijos metodą. Modulio vadovas PDF lektorius V.Šoblinskas (20 val.);
  • Fizinio raštingumo ugdymas sveikos gyvensenos pagrindu. Modulio vadovė PDF lektorė V.Gerasimovičienė (20 val.);
  • Lygių ugdymo (si) galimybių kūrimas multikultūriniame kontekste. Modulio vadovė profesorė I.Zaleskienė (20 val.);
  • Pagalba vaikui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų. Modulio vadovė PDF lektorė L. Narkevičienė (20val.);
  • Verslumo gebėjimų ugdymas. Modulio vadovė EF lektorė D. Prūsaitienė (20 val.);
  • Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas ugdymo(si) procese. Modulio vadovė PDF lektorė. R.Kondratavičienė (20 val.).

 

Numatomi rezultatai. Pedagogai įgis ir patobulins pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.

Dalyviai.

Renkamos dvi kursų dalyvių grupės; klasių vadovai (25 dalyviai) ir visų pakopų mokytojai, pagalbos mokiniams specialistai: socialiniai pedagogai, logopedai, mokytojo padėjėjai ir kt. (25 dalyviai).

Kiekvienas kursų dalyvis įsipareigoja dalyvauti 120 ak.v. (6-iuose skirtinguose po 20 val. trunkančiuose moduliuose). Dalyviai gaus Vilniaus kolegijos kursų baigimo pažymėjimus

 

Mokymai vyks Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, derinant auditorinę ir e-mokymosi formas. Atsižvelgiant į dirbančiųjų pedagogų pageidavimus, numatoma mokymų pradžia 12.00.

Mokymų tvarkaraštis pridedamas.

Prašome registruotis iki 2017 spalio 23 d.

Į mokymus registuotis čia…

 

Iškilus klausimų, kreipkitės el. paštu: v.soblinskas@pdf.viko.lt, mob. tel.: +370 698 77935


2017 m. spalio 12 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete viešėjo dienos centro „Padėk pritapti“ darbuotojos Inga Kreivėnaitė ir Živilė Aleksiūnaitė. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos studijų programos studentams skirtame seminare viešnios pasidalino savo patirtimi, dirbant su vaikais ir jų tėvais iš socialinės atskirties grupių, kartu su studentais aptarė svarbiausias tokiam darbui reikalingas kompetencijas.

Nuotraukose seminaro akimirkos.


Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo pirmakursės spalio 11 d. lankėsi  Centro poliklinikos Psichiatrijos dienos stacionare, kur siekiama gerų personalo ir pacientų santykių, maksimalaus klientų užimtumo pagal galimybes ir poreikius psichosocialinės reabilitacijos principu, minimaliai varžančio rėžimo, adekvataus medikamentinio gydymo, šeimos įjungimo į gydymo programą. Kelios svečiavimosi valandos prabėgo nepastebimai: studentėms buvo aprodytos patalpos, kuriose klientai priimamai, jiems teikiamos gydymo, konsultavimo,  grupių užsiėmimų, terapijos paslaugos.

Psichiatrijos dienos stacionare gydomi įvairių psichikos sutrikimų turintys pacientai: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį, medikamentus, narkotines medžiagas); nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (manijos epizodai, depresijos epizodai, nuolatiniai nuotaikos sutrikimai); neuroziniai, stresiniai sutrikimai; elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais (miego sutrikimai, valgymo sutrikimai, pogimdyminio laikotarpio psichikos ir elgesio sutrikimai, piktnaudžiavimas priklausomybės nesukeliančiomis medžiagomis); suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai (asmenybės sutrikimai, įpročių ir potraukių sutrikimai, lyties tapatumo sutrikimai, seksualinio pasirinkimo sutrikimai); protinis atsilikimas; psichologinės raidos sutrikimai; elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje ir kt.

Socialinė darbuotoja Rima Valantinienė pasakojo apie klientų socialinį konsultavimą įvairiausiais klausimais ir pagalbą jiems sprendžiant elementariausias ir sudėtingas gyvenimiškas problemas; socialinių įgūdžių lavinimo grupės užsiėmimus; įvairių rankdarbių su klientais kūrimą, siekiant atstatyti klientų smulkiąją motoriką, skatinti bendrauti, išsikalbėti; pasigaminti nesudėtingus patiekalus iš sveikų ir nebrangių produktų.

 Psichologė Ilona Butautienė pristatė psichologinio konsultavimo principus ir pasidalino patirtimi, kaip socialiniam darbuotojui svarbu atpažinti klientus, turinčius emocinių ir kognityvinių funkcijų sutrikimų, teigiamų ir neigiamų psichozės simptomų ir dėl to patiriančius daug bendravimo problemų. Papasakojo apie bendravimo grupės užsiėmimus, kurioje dalyvauja pacientai, turintys emocinių ir kognityvinių funkcijų sutrikimų, teigiamų ir neigiamų psichozės simptomų ir dėl to patiriantys daug bendravimo problemų, bei mokomi: išklausyti ir suprasti kitą žmogų; užmegzti kontaktą su nepažįstamais žmonėmis; palaikyti pokalbį; išlaikyti, gerinti jau esamus tarpusavio santykius saugioje ir palankioje aplinkoje; koreguoti savo elgesį; sumažinti psichozės simptomų poveikį elgesiui; spręsti kylančias konfliktines situacijas ar problemas. Pristatė grupinę psichoterapiją, filmų terapiją, emocijų pažinimo grupės užsiėmimus.

Ergoterapeutas pristatė judesio terapijos, veiklos planavimo grupės, užduočių grupės, kompiuterinio raštingumo mokymų grupės užsiėmimų specifiką ir naudą pacientų funkcijų atstatymui.

 

Socialinės gerovės katedros lektorė

Diana Mačiuikienė


Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo sociacija, bendradarbiaudama su Pozityvaus ugdymo institutu ir Lietuvos Edukologijos universitetu, kviečia spalio 18 d. 15 val. į Lietuvos akademinei bendruomenei skirtą atvirą paskaitą „Emotional Intelligence: Foundations and Interventions“.

Paskaitą skaitys New York City Universiteto (JAV) prof. dr. John Pellitteri, tarptautinės emocinio intelekto organizacijos (angl. International Society for Emotional Intelligence) (ISEI) prezidentas.

Paskaita vyks anglų kalba.

Paskaita nemokama, tačiau būtina registracija iki spalio 13 d.

ISEI yra tarptautinė ne pelno siekianti švietimo organizacija, remianti ir skatinanti emocinio intelekto (EI) teorijos, mokslinių tyrimų ir profesinės praktikos plėtojimą ir tobulinimą. Organizacija daugiausia dėmesio skiria moksliškai pagrįstoms EI ir su juo susijusių teorijų taikymo galimybėms įvairiose profesinėse srityse (organizacijos, verslo, švietimo, medicinos, terapijos ir vertinimo).

ISEI organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus profesinei bendruomenei, taip skatindama švietimą emocinio intelekto tema, inicijuoja straipsnius leidiniuose ir internetiniuose tinkluose.

Būdami organizacijos nariais mokslininkai, tyrėjai ir kiti specialistai gali skatinti ir plėtoti tarptautinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą, skirtą emociniam intelektui įtvirtinti įvairiose disciplinose ir remti EI tyrimus įvairiose kultūrose ir šalyse. Daugiau apie organizaciją: www.emotionalintelligencesociety.org

Renginys vyks š. m. spalio 18 d. nuo 15 val. iki 16.30 val. Paskaita vysk Lietuvos Edukologijos universitete, 414 auditorijoje (Studentų g. 39, Vilnius). Tikslinė grupė yra Lietuvos akademinė bendruomenė.

 


Pirmadienį (spalio 9 d.) 11.45 val., fakultete 448 auditorijoje, vyks duomenų bazių panaudos mokymai.
Mokymus ves, Vilniaus kolegijos bibliotekos vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė.

Kviečiame dalyvauti studentus ir dėstytojus.