Visuomenės požiūris į migraciją ir jos sąsajas su darniu vystymusi, (ne)saugumu ir rizikomis sparčiai keičiasi: kinta ir supratimas apie tai kas yra ir koks turėtų būti darnus gyvenimas šiuolaikinėje bei socialiai atsakingoje bendruomenėje. Visuomeniškai jautrios ar kontraversiškos temos neišvengiamai kyla ir mokyklų klasėse bei aukštųjų mokyklų auditorijose. 2019 m. rugsėjo 13–14 d. ir spalio 25–26 d. migracijos ekspertas dr. Karolis Žibas ir edukologas Jogaila Vaitekaitis Vilniaus kolegijos dėstytojams vedė mokymus „Kaip mokyti apie globalaus pasaulio iššūkius? Kritinio mąstymo ugdymas per tarptautinės migracijos ir darnaus vystymosi procesų analizę“. Lietuvos ir globalaus pasaulio iššūkiams nagrinėti reikalingas ne tik kritinis mąstymas, bet ir bendradarbiavimu bei aktyviu dalyvavimu grįstas ugdymas, todėl mokymų metu visa medžiaga pateikta remiantis į besimokantįjį orientuota pedagogika su interaktyviomis ir dialogiškomis veiklomis. Dėstytojai buvo mokomi minėtus metodus taikyti praktinėje ugdymo veikloje. Mokymai buvo organizuojami pagal agentūros EuropeAid remiamą projektą „Gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant: Europos NVO ir universitetų tinklas globaliam švietimui migracijos, saugumo ir darnaus vystymosi klausimais tarpusavio ryšiais susijusiame pasaulyje“ („InterCap“).