Jeigu esate įgiję pedagogo kvalifikaciją ir norite NEMOKAMAI įgyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogui reikalingų kompetencijų bei teisę dirbti šiose srityse, paskubėkite dalyvauti atrankoje!

Vilniaus kolegijoje galite įgyti ikimokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo pedagogo darbui reikalingas kompetencijų.
Šios studijos neteikia laipsnio, tačiau studijuodami pasirinktą modulį įgysite būtinas kompetencijas numatytoje srityje. Į šias studijas priimami:
• aukštojo mokslo išsilavinimą ir pedagogo / mokytojo kvalifikaciją turintys asmenys;
• asmenys, jau dirbantys ugdymo įstaigoje arba savo karjerą planuojantys susieti su darbu ugdymo įstaigoje (pirmumas teikiamas dirbantiems);
• motyvuoti, turintys galimybę dalyvauti paskaitose, seminaruose bei atlikti praktines užduotis asmenys.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto siūlomi moduliai rengia modernius švietėjus, išmanančius ikimokyklinio, pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos teorijas, gebančius jomis grįsti savo praktinę veiklą. Studijose daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui pagal amžiaus tarpsnius, praktiniams pedagoginės veiklos įgūdžiams įtvirtinti.

Pradinio ugdymo programa supažindins su integruoto dalykinio ugdymo didaktikos galimybėmis, atliepiančiomis ugdymo turinio atnaujinimą ir šiuolaikinio besimokančiojo poreikius.

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos modulių klausytojai taip pat studijuos priešmokyklinio ugdymo pedagogikos dalyką ir įgis teisę dirbti priešmokyklinio ugdymo mokytoju.

Modulio studijos bus finansuojamos iš DNR veiksmo (projekto) „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“, įgyvendinant veiklą „Mokytojų kompetencijų stiprinimas“.

Dokumentų pateikimas:
• Užpildyta paraiškos forma (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo).
• Darbdavio rekomendacija (elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
• Išsilavinimo dokumentas, įrodantis turimą pedagogo kvalifikaciją.
• Paraiškos bus priimamos iki š. m. rugsėjo 24 imtinai elektroniniu paštu kompetencijos@pdf.viko.lt
• Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
• Paraiškoje nurodytu el. paštu bus siunčiama informacija apie atrankos rezultatus ir etapus.

Jei norite papildomai paklausti, prašome kreiptis:
Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė
tel.: +37060117028
el. paštas: kompetencijos@pdf.viko.lt