Žengtas svarbus žingsnis tobulinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę – Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje startavo projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001). Projekto rėmuose kovo 28 d. vyko apskrito stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimas– metodologinių įrankių paieška“. Renginyje dalyvavo srities praktikai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokslininkai, respublikinės ir tarptautinės patirties turintys vertintojai, buvo pristatyta Vokietijos, Prancūzijos, JAV praktika ir kitų šalių vertinimo sistemos bruožai. Pirmoje renginio dalyje vyko plenarinė sesija, kurioje pranešėjai dalinosi gerąja patirtimi, antrojoje dalyje susirinkusieji darbo grupėse diskutavo trimis klausimais, dalinosi svarbiomis įžvalgomis, pastebėjimais, kurie gali būti reikšmingi kuriant nacionalinę vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Trumpą pranešimą apie šio švietimo lygmens patiriamus iššūkius skaitė ir renginį moderavo Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja Lina Pečiulienė. Pasiremdama 2018 m. Valstybės audito ataskaita moderatorė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad nacionalinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vertinimo ir įsivertinimo sistemos sukūrimas yra svarbus žingsnis užtikrinant kokybišką ugdymą, tačiau atkreipė dėmesį ir į kitas srities problemas – ugdymo prieinamumą, profesijos patrauklumą. Susirinkusieji apgailestavo, kad nepaisant tyrimų, kurie rodo didžiausią investavimo į ankstytąjį ugdymą grąžą, šis švietimo lygmuo nacionaliniu lygmeniu vis dar nėra prioritetinis, nors skirtingose savivaldybėse situacija yra skirtinga.