Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (kartu su VIKO EF) įgyvendino Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro ir Vilniaus kolegijos finansuojamą „Šiuolaikinio pedagogo kompetencijų plėtros” mokymų programą, skirtą klasių vadovams, visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniams specialistams ir kitiems pedagogams. Intensyvius 120 val. mokymus, vykusius 2017 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn., sėkmingai užbaigė 51 dalyvis.

Pedagogai įgijo ir patobulino pilietiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, konfliktų valdymo, mokinio pažinimo, kompiuterinio raštingumo, fizinio raštingumo ir verslumo ugdymo kompetencijas.

Dalyviai įsipareigojo savo mokyklų bendruomenėse pasidalyti įgytomis žiniomis ir gebėjimais. 2018 kovo 15d. 14 val. numatyta vaizdo konferencija skirta mokymuose įgytų žinių ir gebėjimų taikymo pasiekimų sklaidai.

Dėkojame visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą mokymuose.