Vilniaus kolegija dalyvauja mokytojams ir norintiems jais tapti skirtame Ugdymo plėtotės centro projekte „TĘSK“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto dalyviai, studijuodami Vilniaus kolegijos vykdomose vaikystės pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos kompetencijų plėtros programose, įgis pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Į pirmąsias paskaitas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete šiemet pakviesti 87 pedagogai. Projekto studijų atidaryme dalyvavo programos dalyviai, dėstytojai, ŠMM Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Nausėdienė.