2022 m. lapkričio 8 dieną Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo studijų studentų praktikų vadovams (mentoriams) buvo pravesti mokymai, tema ,,Mentoriaus vaidmuo ir funkcijos socialinio darbo praktikoje, siekiant veiksmingo santykio su studentu“. Mokymų metu buvo pristatytos socialinio darbo studijų praktikų programos, išdiskutuotos visų praktikos proceso dalyvių pareigos ir atsakomybės, išnagrinėti ir aptarti reikalavimai mentoriui ir praktikos įstaigai.  Ypatingas dėmesys buvo skirtas mentorystės sąvokai bei mentoriaus vaidmenims ir funkcijoms, vadovaujant studentų praktikoms ir kartu įgyvendinant kolegijos socialinio darbo studijų programą. Dalyvavę mokymuose mentoriai pasidalino vadovavimo studentų praktikoms patirtimi, pristatant geruosius ir bloguosius pavyzdžius, kėlė dažniausiai jiems kylančius klausimus, diskutavo jiems aktualiomis temomis. Mokymų dalyviai sustiprino supratimą, kad veiksminga mentorystė studentams suteikia vystyti įgūdžius, žinias bei pasiekti programoje numatytų rezultatų, o mentoriams – profesinį ir asmeninį augimą. Mokymus vedė lektorės Jūratė Makauskienė ir Danutė Trukšinienė.