Gruodžio 14 dieną pedagoginei bendruomenei pristatyti projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) rezultatai – 2 projektų rinkiniai priešmokyklinio ugdymo grupės ir lauko veikloms PATIRČIŲ ERDVĖS (po 50 projektų) ir 3 priedai: Projektų metodas priešmokyklinėje grupėje,  Informatinis mąstymas priešmokykliniame amžiuje,  STEAM priešmokykliniame amžiuje. 

Autorių grupė: Violeta Jonynienė, Renata Kondratavičienė (Vilniaus kolegija), Natalija Markevičienė, Erika Poškevičienė, Henrikas Vaišvila, Audronė Vizbarienė; grupei vadovavo doc. dr. Vitalija Gražienė (Vilniaus kolegija).  

Metodinės medžiagos tikslas – gerinti priešmokyklinio ugdymo praktiką, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje, todėl leidiniai skirti darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams priešmokyklinio ugdymo srityje diegti.

Leidiniai pedagogams  siūlo priešmokyklinį ugdymą realizuoti patirtiniais ugdymo(si) metodais (ne akademiniais), juose orientuojamasi į Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (2014) numatytus vaikų pasiekimus, į kiekvieno vaiko poreikius ir išgales; ugdytojai kreipiami į kryptingą vaikų patirčių plėtimą, į ugdymo turinį, kuriamą remiantis vaikų idėjomis ir dalyvavimu.

Modernūs leidiniai stiprina pagarbą vaiko kultūrai, vaiko „balsui“, vaiko perspektyvai, vaiko valios ir  vaiko galių pripažinimui. Leidinių ašimi tikslingai pasirinktas Projektų metodas – mokymosi veikiant, patirtinio mokymosi metodas; jis sukuria sąlygas įgyvendinti vaiko raidai priimtiną/palankią praktiką, kuri reiškiasi į vaiką orientuotu ugdymu ir leidžia įgyvendinti socialinę konstruktyvistinę ankstyvojo ugdymo kryptį, pabrėžiančią vaikui būdingos, motyvuotos veiklos ir iniciatyvos svarbą kaip vaiko raidos variklį.