Socialinė pedagogika

Jeigu norite plėsti savo akiratį, mokate bendrauti ir siekiate padėti kitiems tobulėti, kviečiame rinktis socialinio pedagogo specialybę (653X16004, nuo 2017 m.m. 6531MX003).

Studijuodami išmoksite:

 • pagrindinius vaiko, paauglio ir jaunuolio raidos ypatumus ir poreikius;
 • vaiko teisių apsaugos socialinius, teisinius ir organizacinius aspektus;
 • pritaikyti individualaus darbo su ugdytiniais metodus;
 • organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį jų funkcionavimą;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimos nariais, ugdymo institucijomis bei kitomis organizacijomis, koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ugdytiniams, dirbti komandoje.

Socialinės pedagogikos studijų programos tikslas – parengti kūrybingą, kritiškai mąstantį socialinį pedagogą, gebantį kvalifikuotai veikti kintančioje įvairialypėje sociokultūrinėje aplinkoje, teikti socialinę pedagoginę pagalbą skirtingų poreikių ugdytiniams, tarpininkauti tarp ugdytinių ir įvairių institucijų siekiant jų gerovės, organizuoti prevencinę veiklą, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

Baigusiems socialinės pedagogikos studijų programą suteikiamas socialinės pedagogikos profesinio bakalauro diplomas.

Studijuosi šiuos modulius:

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Profesinė užsienio kalba: anglų, vokiečių, prancūzų;
 • Vaiko ir šeimos teisė;
 • Specialybės kalba;
 • Teisės pagrindai.

Pedagoginių studijų dalykai:

 • Edukologijos pagrindai;
 • Specialusis ugdymas;
 • Familistika;
 • Raidos ir asmenybės psichologija;
 • Ugdymo filosofija;
 • Edukologinių tyrimų metodologijos pagrindai;
 • Pedagoginių studijų baigiamasis darbas.

Pedagoginės specializacijos dalykai:

 • Studijų įvadas;
 • Socialinė pedagogika;
 • Patyrimo pedagogika;
 • Sociologija;
 • Socialinė politika;
 • Socialinis darbas su rizikos šeimomis;
 • Delinkventinė pedagogika;
 • Socialinė ir pedagoginė psichologija;
 • Socialinio darbo metodika/pagrindai;
 • Kultūrinė įvairovė;
 • Tarpkultūrinis ugdymas;
 • Projektų vadyba;
 • Karjeros planavimas;
 • IT taikymas socialinio pedagogo darbe.

Studentų alternatyviai pasirenkami moduliai:

 Mediacija švietimo ugdymo institucijose:

 • Mediacijos pagrindai;
 • Mediacija ugdymo įstaigose;
 • Konfliktai ir jų valdymas;
 • Kolegiali supervizija ir koučingas;
 • Specializacijos praktika.

Kultūrinių renginių organizavimas:

 • Iškalba ir scenos kalba;
 • Laisvalaikio pedagogika;
 • Renginių organizavimo metodika;
 • Žaidimų pedagogika;
 • Specializacijos praktika.

Socioedukacinis darbas su daugiaproblemėmis šeimomis:

 • Šeimos edukologija;
 • Konsultavimas socialiniame darbe;
 • Kolegiali supervizija ir koučingas;
 • Socialinis ugdymas;
 • Specializacijos praktika.

Socialinės pedagogikos studijų programos studentams siūlomi įvairūs laisvai pasirenkamieji dalykai: Lietuvių kalba; Reflektyvioji pedagogika; Fizinė saviugda; Rankų darbo popieriaus menas; Gestų kalba; Informacinės technologijos; Komunikacijos pagrindai; Šokio studija; Užsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių) pradedantiesiems; Probleminio mokymosi metodika; Grafinis dizainas; Statistika; Vizualinė komunikacija; Paauglių subkultūrinių grupių švietimo erdvė; Verslumo pagrindai; Logika; Kultūros istorija; Pilietiškumo ugdymas.

Praktika:

Stebimoji socialinė pedagoginė praktika – socialinio pedagogo veiklos, susijusios su ugdytinių socialine gerove, stebėjimas ir analizė; ugdymo (globos) įstaigų ugdytinių socialinių problemų aptarimas; socialinio pedagogo veiklos sričių ir funkcijų institucijoje ir prevencinio darbo planų analizė.

Socialinio pedagogo asistento praktika – įvairių ugdymo institucijų socialinio pedagogo veiklos specifikos analizė ir refleksija. Bendravimas su ugdytiniais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, kylančių problemų atpažinimas, jų sprendimo būdų analizė; pozityvios pedagoginės sąveikos kūrimas ir palaikymas; bendravimo su tėvais būdų, formų nagrinėjimas; asistavimas socialink – įstaigos prevencinės veiklos plano kūrimo įgūdžių stiprinimas; įsitraukimas į praktinę veiklą kartu su socialiniu pedagogu, įsijungiant į korekcinę veiklą su rizikos grupių vaikais ir jų šeimomis; socialinio pedagogo konsultacinės veiklos reikšmingumo reflektavimas.

Pedagoginė praktika globojant mentoriui – įstaigos prevencinės veiklos plano kūrimo įgūdžių stiprinimas; įsitraukimas į praktinę veiklą kartu su socialiniu pedagogu, įsijungiant į korekcinę veiklą su rizikos grupių vaikais ir jų šeimomis; socialinio pedagogo konsultacinės veiklos reikšmingumo reflektavimas.

Savarankiška socialinė pedagoginė praktika – studentų praktinių gebėjimų nustatyti ir spręsti ugdytinių socialines, ugdymosi, elgesio, bendravimo problemas, tobulinimas;  iniciatyvumo, kūrybiškumo ir inovacijų diegimo, suteikiant pedagoginę-socialinę paramą, stengiantis užimti neformalaus lyderio poziciją, skatinimas savarankiškai dirbant su ugdytiniais.

Studijos ir praktika užsienyje:

Socialinės pedagogikos studijų programos studentams sudaromos sąlygos pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti Europos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio šalyse.

Karjera:

Absolventai gali dirbti pedagogu visų tipų švietimo įstaigose ir institucijose, socialinės globos institucijose, pabėgėlių centruose, darbo biržose, socialinių reikalų skyriuose, savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, visuomeninėse organizacijose, vaiko teisių apsaugos tarnybose bei kitose viešojo sektoriaus institucijose, dirbti pagal pasirinktąją specializaciją.

Studijų formos ir trukmė:

 • nuolatinės studijos – 3 metai;