Stojantiems 2019

 

STUDENTŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS KOLEGIJĄ 2019 METAIS

 

1. Studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2019 m., sąrašas

Studijų programų specializacijų sąrašas išankstinis. Atitinkamos studijų programos specializacijos pasirinkimą sąlygoja studentų skaičius ir darbo rinkos poreikiai.
* – priėmimas į Kūno kultūros pedagogikos ir Socialinės pedagogikos studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki studentų priėmimo pradžios.
** – specializacija vykdoma, susidarius ne mažiau negu 15 studentų grupei.
Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos;
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais ir pan.

 

2. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas

2.1. Stojantieji, 2019 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

2.1.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;

2.1.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);

2.1.4. 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose išvardintų valstybinių brandos egzaminų aritmetinis vidurkis, suapvalinus iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 25 balai;

2.1.5. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne žemesnis negu 6, iš šių privalumų mokytis dalykų:
• lietuvių kalba ir literatūra;
• gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
• užsienio kalba;
• matematika;
• istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
• biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
• meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
• bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

 

2.2. Stojantieji, 2018 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.2.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
2.2.2. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;
2.2.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus):
• ne žemesniu negu 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas;
• ne žemesniu negu 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.

2.3. Stojantieji, 2017 ir 2016 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:
2.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
2.3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menus);
2.3.3. užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;

 

2.4. Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
  užsienio kalbos (anglų arba vokiečių, arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne žemesniu negu B1 lygiu;

 

2.1.5. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2014 metų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

 

3. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

 

3.1. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

3.2. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m. ir 2019 m., turi būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Konkursinio balo skaičiavimo principai

Pagrindiniai konkursinio balo skaičiavimo kriterijai yra šie:

 • pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
 • antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 • trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos egzamino įvertinimas, jeigu lietuvių kalba r literatūra yra pirmasis dalykas).

Papildomi konkursinio balo skaičiavimo kriterijai yra šie:

– tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.

 • baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją;
 • bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
 • brandos darbo įvertinimas;
 • dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė negu 6 mėnesiai.

Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio (didžiausią svertinį koeficientą turinčio) studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzaminui ir lietuvių kalbos ir literatūros, (iki 2012 m.) – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos brandos egzaminui, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

 

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai

ˡ ² – priėmimas į Kūno kultūros pedagogikos ir Socialinės pedagogikos studijų programą bus vykdomas įregistravus ją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki studentų priėmimo pradžios.
* – į ugdymo mokslų studijų krypties programų – Kūno kultūros pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.

 

Priėmimo procedūros ir datos

Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį priėmimą ir institucinį priėmimą. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus pateikiama Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2019 metų tvarkos apraše.

Priėmimo datos

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metų tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.

 

Stojamieji egzaminai, motyvacijos įvertinimas, sporto pasiekimų vertinimas

Stojantiesiems į ugdymo mokslų programų – Kūno kultūros pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas yra privalomas motyvacijos įvertinimas. Stojančiojo motyvacijos įvertinimo rezultatas gali būti teigiamas arba neigiamas. Gavęs neigiamą motyvacijos įvertinimą stojantysis laikomas neišlaikiusiu motyvacijos įvertinimo ir negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.

Stojantiesiems į Kūno kultūros pedagogikos studijų programą į konkursinį balą įskaičiuojami Sporto nacionaliniai ir tarptautiniai pasiekimai:

 

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys nuotoliniu arba tiesioginiu būdu bendrojo priėmimo metu su pakviestaisiais sudaromos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

 

Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu ir tik pateikus notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą, kad sutartį sudarytų pats (pati) nepilnametis (-ė). Notaro patirtinto dokumento pateikti nereikia, jei sutartis sudaroma atvykus su vienu iš tėvų (globėjų).

 

Studijų sutartį sudarant tiesioginiu būdu, pakviestieji turi pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

 • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
 • kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 • kvitą, įrodantį studijų registracijos įmokos sumokėjimą.
 • dokumentas, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
 • visus kitus prašyme nurodytus dokumentus;
 • 1 fotonuotrauką (3×4 cm);
 • prašymą skirti bendrabutį (jeigu reikia, pildomas sutarties pasirašymo metu).

Asmenys, sudarę su Kolegija studijų sutartį nuotoliniu būdu, fakulteto studijų skyriui nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d., turi pateikti aukščiau nurodytus dokumentus ir jų kopijas.

Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą tiesioginiu būdu ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Pakviestieji studijuoti Bendrojo priėmimo metu tiesioginiu būdu pasirašo studijų sutartį ir pateikia dokumentus ir jų kopijas Verslo vadybos fakultete, adresu Didlaukio g. 49, Vilnius.

Registracijos studijoms įmoka, sąskaitos rekvizitai

Asmenys, įformindami priėmimą Vilniaus kolegijoje (pasirašydami studijų sutartį, pateikdami reikalingus dokumentus ir jų kopijas), privalo sumokėti 45 Eur registracijos studijoms įmoką. Įmoka sumokama į Vilniaus kolegijos sąskaitą banke. Mokėjimo kvite nurodomi šie rekvizitai:

gavėjas – Vilniaus kolegija;

įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka;

įmokos kodas – 3009;

mokėtojas/ mokėjimo paskirtis – įrašomas stojančio vardas, pavardė, asmens kodas;

gavėjo bankas:

AB SEB bankas, sąskaita – LT23 7044 0600 0418 4167;

AB Luminor bankas, sąskaita – LT98 4010 0424 0309 8540;

AB bankas SWEDBANK, sąskaita – LT14 7300 0100 3533 9620;

AB Šiaulių bankas, sąskaita – LT23 7180 3000 0014 1088

 

Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami asmenys, gimusieji 1994 metais ir vėliau, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę ir asmenys, kurių nustatytas darbingumo lygis 0-25 %. Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

 

Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Kontaktai:

Pedagogikos fakulteto prodekanė

Inga Bertašienė

El. paštas: i.bertasiene@pdf.viko.lt

Tel.: 852191637.