„Pedagogikos, socialinio darbo ir sveikatos mokslo krypčių studentų studijų ir darbo derinimo analizė“

Kauno kolegija drauge su Vilniaus kolegija ir Klaipėdos valstybine kolegija pradeda vykdyti studentų kompetencijų tobulinimo projektą „Pedagogikos, socialinio darbo ir sveikatos mokslo krypčių studentų studijų ir darbo derinimo analizė“. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentų veiklą koordinuos projektinių veiklų ekspertė Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė ir dėstytoja doc. dr. Rita Ilgūnė-Martinėlienė.

Projektas skirtas išsiaiškinti tarptautinę ir Lietuvos aukštųjų mokyklų patirtį, sudarant geresnes sąlygas studentams derinti studijas ir darbą. Lietuvos aukštųjų mokyklų patirčiai pateikti pasirinktas Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų atvejai. Projektu taip pat siekiama nustatyti Lietuvos aukštųjų mokyklų (KK, VK, KLK) studentų gebėjimą derinti studijas ir darbą, kiek tai yra susiję su paties studento poreikiais bei interesais, aukštosios mokyklos sudaromomis sąlygomis bei darbdavių poreikiais ir galimybėmis. Šiam tikslui pasiekti Kauno kolegijos ir jos partnerių – Vilniaus kolegijos ir Klaipėdos kolegijos – studentai kartu atliks studentų galimybių derinti studijas ir darbą tyrimą bei apklaus darbdavius, kolegijų administracijos atstovus ir dėstytojus apie dirbančių studentų motyvaciją studijuoti. Projekto tikslas yra dvejopas: 1) atlikus tyrimą, pateikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms dėl studijų ir darbo derinimo aukštosiose mokyklose, siekiant gerinti studentų studijų ir darbo dermės kokybę; 2) ugdyti skirtingų Lietuvos kolegijų studentų gebėjimus atlikti taikomąją mokslinę veiklą. Dalyviai – Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kolegijų studentai, siekiantys įvaldyti šiuolaikinių mokslinių tyrimų metodus ir sustiprinti savo gebėjimus bendradarbiauti atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus.
Remiantis atlikto tyrimo rezultatais bus parengtos rekomendacijos aukštosioms mokykloms ir darbdaviams apie studijų ir darbo derinimo galimybes, esminius privalumus ir trūkumus. Parengtos rekomendacijos prisidės prie sėkmingesnės studijų bei darbo sinergijos. Tai sudarys prielaidas studijų aukštojoje mokykloje kokybės gerinimui, studentų konkurencingumo darbo rinkoje stiprinimui.