Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2017 m. gegužės 12 d. vyks naujos programos Lietuvių gestų kalbos vertimas studijų programos vertinimas.
Programą vertins SKVC sudaryta ekspertų grupė, kuri susitiks su aukštosios mokyklos bendruomene bei socialiniais partneriais, gilinsis, kaip bus vykdoma programa, analizuos programos stipriąsias ir silpnąsias vietas, numatys rekomendacijas studijų programai gerinti. Ekspertų grupė vėliau parengs vertinimo išvadas. Išvados bus paskelbtos Fakulteto internetinėje svetainėje bei Studijų kokybės vertinimo centro internetinėje svetainėje.

Darbotvarkė…